Medlemskap
Aktuellt
 

Aktuellt i Elsa Grave-sällskapet

2017:

Datum: 2017-12-10 Information om jubileumsfestligheterna!
Halmstad i januari 2018

Information om jubileumsfestligheterna i Halmstad i januari 2018

Vi vill lämna information om jubileumsfestligheterna i Halmstad i januari 2018 – då Elsa Grave skulle ha fyllt 100 år! Sprid gärna detta för kännedom! Se översikt i länkat dokument! Evenemangen är öppna för allmänheten – bortsett från middagen den 20 januari 2018 på kvällen.

Datum: 2017-10-19 Protokoll från Årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse för året 2016

Protokoll från Årsmötet 2017 fört vid Elsa Grave-sällskapets årsmöte lördagen den 25 februari 2017 kl 14

Elsa Grave-sällskapets verksamhetsberättelse för året 2016 (Årsmötet 5 mars 2016 – årsmötet 25 februari 2017)

Datum: 2017-10-12 Höstens Elsa-dag 2017!
Helsingborgs Stadsbibliotek, Bollbrogatan 1.

ELSA GRAVE- SÄLLSKAPET
Kallelse till höstens Elsa-dag 2017!

Elsas namnsdag, som hon själv gärna uppmärksammade, infaller den siste oktober. Detta datum kan inte alltid passas in med en lämplig veckodag – i år infaller således sällskapets Elsa-dag lördagen den 14 oktober kl 12.30 på Helsingborgs Stadsbibliotek, Bollbrogatan 1, inne i parken några hundra meter söder om järnvägsstationen Knutpunkten.
Vår ordförande Gunilla Poppe och hennes son Thomas Poppe uppträder med poesiläsning och tonsatta dikter under rubriken ”Ett grönt hjärta”. Bibliotekets café håller öppet.
Program för Elsa-Dagen 2017
Elsa-Dagen 2017 (HT)
VARMT VÄLKOMNA!

Den 25 november 2017 kommer Elsa Grave-sällskapet att vara representerat vid Halländska bokmässan i Varberg. Besök oss gärna vid vårt bord!

2016:

Datum: 2016-10-28 Höstens medlemsträff i Elsa Grave-sällskapet,
vår ”Elsa-dag”
Halmstad Slott
Västra Valvet

Höstens medlemsträff i Elsa Grave-sällskapet, vår ”Elsa-dag”, äger rum:   fredag 28 oktober kl 16 på självaste Halmstad Slott, i Västra valvet med ingång från borggården.

Teater Halland presenterar sin ljudbok nr 7 ”Att föda och dö i Halmstad” med bland annat Grave-texter – mycket lämpligt inför hundraårsfirandet av Elsa Graves födelse 1918, då Elsa Grave-sällskapet anordnar olika evenemang. En kort information om dessa tilldragelser kommer att ges av representanter för arbetsgruppen.

Elsa Grave-sällskapet har bjudit in Teater Halland för läsning av texter och spännande samtal om författarna. På plats finns teaterns chef Maria Ericson, skådespelerskan Sonja Lund och musikern Harald Svensson. Sällskapets ordförande Gunilla Poppe håller i trådarna på scen.

Allmänheten är också välkommen och inträdet är fritt - ta gärna med en gäst! Vi vill dock helst ha besked om antal besökare från sällskapet i förväg, så kontakta Gunilla Poppe i god tid på telefon 042-92060 eller på adress Bygatan 29, Domsten, 255 91 Helsingborg.

Lätta förfriskningar kommer att serveras.

Elsa Grave-sällskapet kommer också representeras

 • vid Bokmässan i Göteborg 22-25 september, på DELS-scenen
 • vid Kulturnatten i Halmstad 1 oktober i Elsa-rummet på biblioteket i Halmstad
 • vid Halländska bokmässan 26 november på biblioteket i Halmstad.
Många hälsningar och mycket varmt välkomna!
Styrelsen

PS Till kassören har inkommit några anonyma inbetalningar av medlemsavgiften för 2016! För dem vars namn inte registrerats i medlemslistan än, bifogas med detta utskick ett inbetalningskort (200 kronor på pg 61 93 59 8 – 7). Har betalning trots detta redan skett, var då snäll att kontakta kassören Brita Rönnbäck brita.ronnbackolofsson@gmail.com eller på telefon 042-133495.

Datum: 2016-04-09 Protokoll frånElsa Grave-sällskapets årsmöte Halmstad,
Servicelokalen Karl XI på Källegatan 3

PROTOKOLL

fört vid Elsa Grave-sällskapets årsmöte
lördagen den 5 mars 2016 kl 13.30
Serviceboendet Karl XI, Källegatan, Halmstad
 • 1. Öppnades årsmötet av Elsa Grave-sällskapets skattmästare Brita Rönnbäck.
 • 2. Valdes Brita Rönnbäck till mötesordförande.
 • 3. Valdes Kristina Hallind till mötessekreterare.
 • 4. Valdes Anna-Pia Åhslund och Sten Jacobsson till att justera dagens protokoll.
 • 5. Kallelsen till årsmötet, som hade utlysts och utsänts i laga ordning, godkändes.
 • 6. Fastställdes den utdelade dagordningen.
 • 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015, som utsänts till medlemmarna, godkändes.
 • 8. Sällskapets skattmästare Brita Rönnbäck Olofsson utdelade resultaträkningen för det gångna verksamhetsåret samt kommenterade sällskapets ekonomiska resultat.
 • 9. Föredrogs revisionsberättelsen från Roland Andréasson och Gunnel Wounsch, vilka rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015.
 • 10. Beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 • 11. Medlemsavgiften för nästkommande år sattes till 200 kronor med 100 kronor för ytterligare familjemedlemmar med samma adress.
 • 12. Utsågs Gunilla Poppe till ordförande för nästa verksamhetsår, alltså för 2016.
 • 13. Val av halva antalet styrelseledamöter på två års mandatperiod (2015-2017): Omvaldes Kristina Hallind och Lennart Lundborg för perioden 2016-2018. Konstaterades att Brita Rönnbäck innehar mandat för 2015-2017. Efter Anna Wieslander, som avsagt sig uppdraget, nyvaldes Sören Sommelius på fyllnadsval för perioden 2015-2017.
 • 14. Val för ett år av två revisorer jämte ersättare för dessa. Omvaldes Gunnel Wounsch och Roland Andréasson . Posterna som revisorssuppleanter vakantsattes.
 • 15. Val för ett år av valberedning. Omvaldes Kathinka Lindhe, Ingvar Holm samt Roland Andréasson.
 • 16. Inkomna motioner. Inga motioner hade inkommit. Rapport från ”Bokkommittén”. Anna Wieslander och Eva Lilja rapporterade att den tillsatta kommittén, bestående av Anna Wieslander, Eva Lilja, Anna Pia Åhslund, Kristina Hallind, haft ett flertal sammankomster och sökt anslag på olika håll inför uppmärksammandet av Elsa Graves 100-årsjubileum 2018. Författandet av texter hade påbörjats. Ett symposium var under planering.
 • 17. Övriga frågor. Avtackades Anna Wieslander för sitt mångåriga arbete inom sällskapets styrelse.
 • 18. Avslutades årsmötet, varefter Kristina Hallind visade sin amatörfilm från från festligheterna kring Elsa Graves 80-årsdag 17 januari 1998, då Ingvar Holm öppnade konstutställningen på Åstorps bibliotek, Elsa Grave-sällskapet bildades i Gunnarstorps skola samt Elsa Grave firades på restaurang Bäckagård i Åstorp.

Halmstad den 5 mars 2016

Kristina Hallind, sekreterare

Justerat: Anna-Pia Åhslund Sten Jacobsson

Datum: 2016-03-05 ELSA GRAVE- SÄLLSKAPET ÅRSMÖTE Halmstad
Servicelokalen Karl XI på Källegatan 3, ett kvarter från Lilla Torg.

Lördagen den 5 mars kl 13.30 samlas vi i servicelokalen Karl XI på Källegatan 3, ett kvarter från Lilla Torg i centrala Halmstad.
Trevligt café finns för för- och efterprat!

Gunilla Poppe läser Elsa Grave-dikter och leder ett kort årsmöte med stadgeenliga ärenden och därefter blir det premiärvisning av ett arkivfynd – Kristina Hallinds amatörvideo från festligheterna kring Elsa Graves 80-årsdag 17 januari 1998 – Ingvar Holm öppnar konstutställningen på Åstorps bibliotek, Elsa Grave-sällskapet bildas i Gunnarstorps skola, Elsa Grave firas på restaurang Bäckagård i Åstorp.

Hjärtligt välkomna till Halmstad!

Elsa Grave föddes 17 januari 1918 och Elsa Grave-sällskapet planerar en rejäl firning av hundraårsdagen 2018. Norstedts förlag tänker sig att tillsammans med sällskapet ge ut en digitalupplaga av hennes verk – poesi, dramatik, prosa och publicistik med tillhörande möjlighet för print-on-demand. Samtidigt pågår planering av en festskrift som ska belysa olika aspekter av Graves produktion. I redaktionen ingår professor em. Eva Lilja, fd ordföranden i sällskapet Anna Wieslander, fil dr Kristina Hallind och ordföranden i Hallands författarsällskap Anna-Pia Åhslund. Bland de medverkande i skriften är poeten Aase Berg, Graves dotter Angelica Ahlefeldt-Laurvig, Pehr Gahrton, Anna Smedberg-Bondesson m fl. Vi planerar också att celebrera födelsedagen med festligheter, både i Halmstad och Stockholm. (Anna Wieslander i Parnass, våren 2016)

Sällskapets skattmästare ber att få påminna om årsavgiften, 200 kronor (samt 100 kronor för ytterligare medlemmar på samma postadress) på plusgiro 619 35 98-7. Inbetalningskort bifogas. Glöm INTE ATT ANGE EGET NAMN, särskilt VID NÄTINBETALNINGAR!

Elsa Grave-sällskapets verksamhetsberättelse för året 2015

Årsmötet 14 mars 2015 – årsmötet 2016

Elsa Grave-sällskapets styrelse, konstituerad 14 mars 2015:

• Kristina Hallind, sekreterare
• Lennart Lundborg, ledamot och bildansvarig
• Gunilla Poppe, ordförande
• Brita Rönnbäck-Olofsson, skattmästare
• Anna Wieslander, ledamot
Revisorer:
• Roland Andréasson
• Gunnel Wounsch

Styrelsen har under verksamhetsåret haft kontinuerliga kontakter på mail, samt följande 3 protokollförda sammanträden:
• konstituerande sammanträde 14 mars 2015 i Lund, Studentskegården
• hos ordföranden, Poppegården i Domsten 30 september 2015
• hos sekreteraren i Lund 5 januari 2016.

Medlemsutskick har sänts till sällskapets medlemmar.

Medlemsantal. Sällskapet har under året haft ett 70-tal medlemmar, varav tre hedersmedlemmar och en kvittningsmedlem (Laholms teckningsmuseum).

Medlemsavgiften har varit 150 kr för enskild medlem, samt 75 kr för ytterligare familjemedlemmar med samma adress.

Sällskapet har varit medlem av DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). I DELS publikation Parnass infördes under januari 2016 en notis om 100-årsfirandet av Elsa Grave år 2018.

Elsa Grave-sällskapets hemsida, www.elsagrave-sallskapet.se har fortlöpande kompletterats med Karin Wieslander som webmaster ( email). Arbete pågår att göra hemsidan tillgänglig för ipad och smartphone.

Elsa Graves arkivmaterial på UB i Lund sorteras av sällskapets sekreterare Kristina Hallind.

Sällskapets årsmöte ägde rum den 14 mars 2015 på Lunds Studentskegård, där Elsa Grave bott en period i början av 1940-talet. Sällskapets sekreterare, Kristina Hallind, presenterade en virtuell promenad genom Elsa Graves Lund. Vid föredraget medverkade även Ingrid Svensson, som blivit avporträtterad som ung flicka av Elsa Grave under tidigt 1940-tal, samt Ingrids systerdotter Anna Gustle. Medlemsavgiften för 2016 bestämdes till 200 kronor och till 100 kronor för ytterligare familjemedlemmar på samma adress.

Elsa-dagen 2015 firades på Elsa Graves namnsdag fredagen den 30 oktober i Teater Hallands lokaler på Monarkområdet i Varberg. Gunilla Poppe inledde och läste några av Elsa Graves ständigt aktuella dikter. Teater Halland gav en mycket professionell och uppskattad reading, alltså en dramatiserad scenuppläsning, av Grave-pjäsen ”Fläsksabbat”. Teater Halland har också en ljudbok på gång med Grave-texter inför hundraårsfirandet av Elsa Graves födelse 2018.

Halländska bokmässan. Elsa Grave-sällskapet deltog vid Bokmässan i Varberg lördagen den 28 november på stadsbiblioteket Komedianten kl 10-16. Gunilla Poppe presenterade sällskapet och läste ett urval dikter av Elsa Grave från entréscenen. Kristina Hallind skötte sällskapets bord. Bokmässan är ett samarbete mellan Kultur i Halland, stadsbiblioteken i Varberg och Halmstad, där den för första gången arrangerades 2014, samt Hallands författarsällskap.

Inför 100-årsfirandet av Elsa Graves födelse 2018 pågår planering. Ett bokprojekt och en digital utgåva diskuteras . En kommitté för detta har tillsatts, bestående av Eva Lilja, Anna Pia Åhslund, Kristina Hallind och Anna Wieslander. Redaktörer för skriften är Eva Lilja och Anna Wieslander. Gruppen har sammanträtt regelbundet under året. Inga- Lisa Petersson arbetar på en utökad utgåva av sin Elsa Grave-bibliografi från 2009.

Förvaltningschefen för Kultur i Halland och Skolförvaltningen, Eva Nyhammar, har inbjudit sällskapet till dialogmöten om kulturlivet i Halland under början av året 2016 i de halländska kommunerna. Våra medlemmar har deltagit på olika orter där diskussionerna har letts av Maria Ehrenberg på Region Halland.

Lund i januari 2016, Kristina Hallind, sekreterare

2015:

Datum: 2015-11-07 Bilder från Höstens medlemsträff. Varberg,
Teater Hallands lokaler

Bilder från Höstens medlemsträff i Elsa Grave-sällskapet fredagen den 30 oktober i Teater Hallands lokaler

Vi har fått några bilder från höstens medlemsträff i Teater Hallands lokaler och en hälsning från teaterchef Maria Ericsson.
Om du klickar på en bild kommer en större version upp i eget fönster/egen tab

"Hej
Tack för trevlig kväll tillsammans runt Elsa Graves texter och med samtal efter.
Mycket roligt ! Vi samarbetar gärna i vidare framöver.

Bifogar lite bilder från kvällen. Man kan beskära dem något om man vill.
Foton tagna av Magnus Waller. Anges om ni publicerar i något media

--

Vänliga hälsningar
Maria Ericson
vd/teaterchef"

bild från höstmötet
©Magnus Waller 2015

bild från höstmötet
©Magnus Waller 2015

bild från höstmötet
©Magnus Waller 2015

Datum: 2015-10-30 Höstens medlemsträff i Elsa Grave-sällskapet Varberg,
Teater Hallands lokaler,
Monarkområdet,
Birger Svenssons väg 28E

Höstens medlemsträff i Elsa Grave-sällskapet fredagen den 30 oktober 17.30 i Varberg, i Teater Hallands lokaler, på Monarkområdet, Birger Svenssons väg 28E

VÄLKOMNA
till höstens medlemsträff i Elsa Grave-sällskapet, fredagen den 30 oktober, på Elsas namnsdag. I år äger evenemanget rum i Varberg, i Teater Hallands lokaler, på Monarkområdet, Birger Svenssons väg 28E!
Teater Halland har lovat att ge oss en reading, alltså en läsning, av Grave-pjäsen ”Fläsksabbat”, vilket känns spännande med tanke på att den mörka årstiden nu närmar sig. Medlemmar av Elsa Grave-sällskapet går in kostnadsfritt! Teatern vill dock helst ha besked om antal besökare från sällskapet i förväg, kontakta gärna Brita Rönnbäck i god tid på e-mail eller på telefon 042-133495.

Teatern håller sin servering öppen för oss klockan 17.30 – 20.30 och har en fin foyer att samlas i för småprat över ett glas eller en kopp med tilltugg i anslutning till föreställningen.
*Föreställningen inleds klockan 18.30 av teaterchefen för Teater Halland, Maria Ericson.
*Därefter talar Grave-sällskapets ordförande, Gunilla Poppe, om Elsa Graves aktualitet i dagens internationella situation.
*Slutligen får vi ta del av Elsa Graves ”Fläsksabbat” i en reading av Teater Halland.

För dem som kommer med tåg ordnar vi transport i privata bilar - men då måste man anmäla sig, till t.ex. Anna Pia Åhslund som samordnar! Annars är det bara 10 minuters promenad norrut från järnvägsstationen.
För våra långväga resenärer som vill övernatta i Varberg finns hotellrum med kvällsbuffé och frukost till rabatterat pris för medlemmar i sällskapet på Hotell Gästis, även kallat Bokhotellet. eller ring telefon 0771 - 145 145.
Teater Halland har också en ljudbok på gång med Grave-texter till 2017 – inför hundraårsfirandet av Elsa Graves födelse 1918.
Elsa Grave-sällskapet kommer också att vara representerat vid Halländska bokmässan i Varberg. Bokmässan kommer att äga rum på stadsbiblioteket Komedianten i Varberg, lördag den 28 november. Den kommer att vara öppen för allmänheten kl 10-16.
Det är andra gången mässan arrangeras och den är ett samarbete mellan Kultur i Halland, stadsbiblioteken i Varberg och Halmstad (där den hölls förra året) och Hallands författarsällskap.

Många hälsningar och varmt välkomna! Styrelsen

PS
Till kassören har inkommit några anonyma inbetalningar av medlemsavgiften för 2015! För dem vars namn inte registrerats i medlemslistan än, bifogas med ett utskick ett inbetalningskort (150 kronor på pg 61 93 59 8 – 7). Har betalning trots detta redan skett, var då snäll att kontakta kassören Brita Rönnbäck enligt ovan.

Datum: 2015-03-16 Elsa Grave-sällskapets årmöte Salongen på Lunds studentskegård, S:t Laurentiigatan 3

Årsmötet

På årsmötet 16 mars 2015 valdes följande styrelse för Elsa Grave-sällskapet:

Gunilla Poppe, Ordförande
Kristina Hallind, Sekreterare
Britta Rönnbäck, Kassör
Anna Wieslander,
Lennart Lundborg

Datum: 2015-03-14 Elsa Grave-sällskapets årmöte Salongen på Lunds studentskegård, S:t Laurentiigatan 3

Lördagen den 14 mars kl 14 samlas vi för årsmöte i salongen på Lunds studentskegård, S:t Laurentiigatan 3

Elsa Grave var ingen menlös poet. Hennes lyrik hade vassa bett och skarpa konturer. Det finns något av de nordvästskånska kolgruvornas svärta i hennes dikt, som till exempel när hon skriver om den sista spindeln, ”det enda levande som blev kvar efter det kriget som ingen vann”. Men ibland glimtade det till av hennes underbara humor: ”För en liten nyfödd kamel/ är öknen inte så stor/ inte så stor och så torr/ som för en gammal dum dromedar”. Och så var hon litet av romantiker. När hon inför en planerad flytt till Halmstad hörde talas om en gård med ett klingande namn, behövde hon inte ens göra någon besök på stället, innan hon bestämde sig. Angivelsen i sig var garanti nog. Här skulle hon bo: på Blomstervången i Vapnödalen. Elsa hade emellertid anknytning till många andra platser. En av dessa var Lund, där hon bodde, studerade och 1944 debuterade som bildkonstnär. Därför har styrelsen beslutat att förlägga årsmötet 2015 till denna stad.

Lördagen den 14 mars kl 14 samlas vi alltså i salongen på Lunds studentskegård, S:t Laurentiigatan 3
för sedvanliga förhandlingar och kaffesamkväm, varvid sällskapets sekreterare, fil dr Kristina Hallind, håller ett bildsatt föredrag om Elsa Grave.

Hjärtligt välkomna till den skånska lärdomsstaden!

Vindarna stannar
och havet tystnar
lågande stillhet slår ut
i vårt blod
och i sammangjuten snabbhet
finner vi rymderna
som himlen skymde

Ur ”Bortförklaring” 1948


2014:

Datum: 2014-11-29 kl. 10-16 Den Halländska bokmässan Stadsbiblioteket i Halmstad

 

Den Halländska bokmässan äger rum på Stadsbiblioteket i Halmstad, lördagen 29 november 10-16.

Arrangörer är Hallands författarsällskap och Region Halland. Denna dag disponerar Elsa Grave-sällskapet en sal för bildvisning och information om Elsa Graves författarskap. Mer information finns på Halländsk Bokmässa .
Välkommen!

Datum: 2014-11-08 Elsa Grave-sällskapets höstmöte Högskolebiblioteket, Kristian IV:s väg, Halmstad

 

På Arkivens dag firas Elsa-dagen i Högskolebiblioteket, Kristian IV:s väg, i Halmstad

På Arkivens dag firas Elsa-dagen i Högskolebiblioteket, Kristian IV:s väg, i Halmstad. Lördagen 8 november 2014 kl 13 i Hallandsrummet, våning 2. Sällskapets sekreterare Kristina Hallind och bibliotekarie Marie Rössborn berättar om Elsa Graves arkiv.
Sällskapet bjuder på eftermiddagskaffe med hembakat.
Välkommen!

Datum: 2014-05-24 100-årsjubiléet  

 

Elsa Graves 100-årsdag infaller i januari 2018. Det ska vi fira.


Idag kör bussar omkring med reklamannonsen ”Syns du inte, finns du inte”. Det är en obehaglig slogan, men när det gäller författarskap har den en viss sanning. Om man inte påminner om en författares diktning riskerar den att falla i glömska. Det vore stor skada om Elsa Graves särpräglade verk och hennes roll som förnyande diktare från 1940-talet och framåt skulle glömmas bort.
Tankar har fötts inom Elsa Grave-sällskapet om att hylla 100-åringen Elsa Grave med att ge ut en bok om hennes liv och verk till 2018. Vi tänker inte en regelrätt biografi, utan snarare en bok med artiklar, vetenskapliga och/eller personliga, av personer som studerat och älskat hennes verk. Kanske kan utgivningen krönas med en jubileumsfest.
Men det är lång tid dit, och mycket arbete. En kommitté har bildats, där styrelsens sekreterare FD Kristina Hallind och litteraturprofessor emer. Eva Lilja utgör ankare. Vi skriver nu dels för att informera er medlemmar om planerna, dels för att be er komma in med förslag på personer som bör och kan medverka i dem.
Vi är också intresserade av att veta var Elsa Graves konst befinner sig, och om några av hennes bilder kan användas i det nya bokverket.

Förslag och synpunkter kan sändas till:

 • Kristina Hallind, hallind@lsn.se, Karl XII-gatan 8A, 22220 Lund, eller
 • Eva Lilja, eva.lilja@lit.gu.se, Björnkärrsvägen 16, 3295 Varberg eller till
 • Anna Wieslander, annawieslander@telia.com, Adr. Vilshärads fiskarestig 8, 31041 Gullbrandstorp

Datum: 2014-03-01 ELSA GRAVE-SÄLLSKAPET ÅRSMÖTE
har hållits
Röda Kvarn, Helsingborg

 

Elsa Grave-sällskapets årsmöte 2014 ägde rum lördagen 1 mars på Röda kvarn i Helsingborg.

Elsa Grave-sällskapets årsmöte 2014 ägde rum lördagen 1 mars på Röda kvarn i Helsingborg.
Styrelsen omvaldes enligt följande:
Ordförande: Anna Wieslander, Halmstad, ett år
Vice ordf: Roland Andreasson, Halmstad, ett år
Sekreterare: Kristina Hallind, Lund, två år
Skattmästare: Brita Rönnbäck Olofsson, Helsingborg, ett år samt
Lennart Lundborg, Halmstad, två år
Till revisorer omvaldes Gunilla Poppe och Gunnel Wounsch och
Till valberedning utsågs Kathinka Lindhe och Ingvar Holm.
Årsmötet fastställde också årsavgiften, 150 kr. Nya och gamla medlemmar välkomnas att sända in beloppet på sällskapets pluskonto: 6193598-7.
*
Efter årsmötet följde ett uppskattat – och välbesökt – program, anordnat av sällskapets mångåriga medlem, Gunilla Poppe.
Hon själv och Marianne Vassbotn Klasson (skådespelare på Helsingborgs stadsteater) läste valda dikter av Elsa Grave, medan Tomas Poppe sjöng och spelade.

Datum: 2014-03-01 ELSA GRAVE-SÄLLSKAPET ÅRSMÖTE Röda Kvarn, Karlsgatan 7, Helsingborg kl.13:30

 

Lördag 26 oktober har Elsa Grave-sällskapet sitt höstmöte på Hallands konstmuseum kl 14.

Lördagen den 1 mars 2014 på Röda Kvarn, Karlsgatan 7, Helsingborg (se också http://www.biorodakvarn.se/ ) inträffar vårens begivenhet för oss i EG-sällskapet nämligen sällskapets årsmöte med stadgeenliga ärenden kl 13.30 samt en unik föreställning om och med Elsa Graves diktning kl 14
Gunilla Poppe, medlem av Elsa Grave-sällskapet sedan många år, står för initiativ, regi och produktion.
Gunilla Poppe och Marianne Vassbotn Klasson, aktuell i den kritikerrosade uppsättningen av Körsbärsträdgården på Helsingborgs stadsteater, kommer att läsa valda dikter ur Elsa Graves produktion Thomas Poppe kommer att medverka med musik!
Ingen entréavgift – och det finns möjligheter till liten pratstund över en kopp med tilltugg.
PS Medlemsavgiften 2014 (oförändrad 150:- på pg 6193598-7)
Många hälsningar och varmt välkomna!
Styrelsen

Se på kallelsen (ett pdf-dokument skall öppna sig)!

2013:

Datum: 2013-10-26 Elsa-dagen - Höstsmöte Hallands konstmuseum kl 14

 

Lördag 26 oktober har Elsa Grave-sällskapet sitt höstmöte på Hallands konstmuseum kl 14.

Kristina Hallind föreläser om Elsa Graves tid i Lund, Föreningen Kvinnliga Akademiker i Lund presenterar sig och kulturgruppen Myrra, bestående av Ann-Louise Liljedahl, musik, Lisen Gustavsson, dans och Lotte Wieslander, recitation, framför en dikt av Elsa Grave. Hjärtligt välkomna!


Datum: 2013-11-03/04 Sällskapsliv till sjöss
den 3-4 nov
Viking Cinderella
avgång från Stockholm

 

Litterär sjöresa med DELS på Viking Cinderella 3-4 nov. 

Höstens sällskapsliv till sjöss den 3-4 nov bjuder på ett häftigt program. Sju litterära sällskap deltar med uppläsningar, sång och musik.
Det är bara ett aber: Arrangören måste få in anmälningar snarast annars är risken stor att detta fina evenemang inte blir av! Och det vore tråkigt.
Vi uppmanar alla intresserade att snarast anmäla sig!

Resfakta
Viking Cinderella avgår sö 3/11 kl 18.00 från Stadsgården i Stockholm och återkommer må 4/11 kl 15.30.
Prisexempel 1.645 kr per pers. I priset ingår del i dubbelhytt Kat. B, ett smörgåsbord inkl. öl, vin, läsk, en frukostbuffé och samtliga föreställningar enligt program med kaffe och frukt i pausen.
Se mer om resan och hur man anmäler sig här (ett pdf-dokument skall öppna sig)!
Tack på förhand!
Catharina Söderbergh
Redaktör för DELS tidskrift Parnass, som är medarrangör

Datum: 2013-02-16  Årsmöte 2013 Hallands konstmuseum, Halmstad

 

Årsmöte i Elsa Grave-sällskapet 

Den 16 februari hade sällskapet årsmöte på Hallands konstmuseum i det disiga gråvädret. Vi hade då besök från Varberg, professor emer. Eva Lilja och Maria Ericsson, chef för Teater Halland. I dialog med Maria talade Eva Lilja om sina planer på en bok om Elsa Grave, baserad på hennes tidigare litteraturhistoriska forskningar. Maria Ericsson talade om Elsa Graves dikter, läste några av dem och informerade om projektet Lyssna till Halland. Det gäller skivor med skådespelarinläsning av halländska författares verk. Projektet kommer att omfatta sju volymer. Två har redan kommit ut, Upplysningen i Halland om bl a Olof von Dalin och Pehr Osbeck, och Ljuset kommer från Halland med Klara Johansson och Fredrik Ström. Den sjätte skivan som beräknas till 2014 kommer att omfatta verk av Elsa Grave och Sonja Åkesson.

 

Vid själva årsmötet omvaldes styrelsen, som ser ut så här:
Ordförande: Anna Wieslander,
annawieslander@telia.com , Tel 035-123016 el. 0703636109
Vice ordförande: Roland Andreasson, roland.andreasson@telia.com , Tel. 035-103275
Sekreterare: Kristina Hallind, hallind@lsn.se , tel. 046-139931
Kassör: Brita Rönnbäck, brita.ronnbackolofsson@gmail.com , tel 042-133495
Medlem: Lennart Lundborg
Revisor: Gunilla Poppe
Revisorssuppleant: Gunnel Wounsch
Valberedning: Kathinka Lindhe

2012:

Datum: 2012-02-25  Årsmöte 2012 Hallands konstmuseums kafé, Halmstad kl 14

 

Årsmöte i Elsa Grave-sällskapet 

lördagen den 25 februari kl 14 i Hallands konstmuseums kafé. Efter gängse förhandlingar blir det filmförevisning och ett kort anförande av fil dr Inga-Lisa Petersson, som på Lunds Universitetsbibliotek ansvarar för Elsa Graves efterlämnade papper. Hon har också gett ut en bibliografi över Elsa Graves verk.

2011:

Datum: 2011-04-16  Rapport från Årsmötet Stadsbiblioteket i Halmstad kl 14

 

Elsa Grave-sällskapets årsmöte 2011 ägde rum på Halmstads stadsbibliotek den 16 april.

Vid årsmötet omvaldes Anna Wieslander som ordförande, Kristina Hallind och Lennart Lundborg valdes för två år som styrelsemedlemmar, medan Roland Andreasson och Brita Rönnbäck omvaldes för ett år. Gunilla Poppe och Inga-Lisa Pettersson omvaldes som revisorer och Stellan Haverling som revisorssuppleant. Som valberedning fortsätter Kathinka Lindhe. Valen följdes upp omedelbart med ett konstituerande sammanträde.

Vid mötet diskuterades bl a Per Gahrtons anförande vid Elsa-dagen 2010. Det återfinns på hans hemsida, och läggs nu ut på sällskapets hemsida.

Sten Jacobsson föreslog att sällskapet skulle yttra sig och ta avstånd från privatisering av folkbiblioteken. Resultatet av diskussionen har blivit ett brev till kulturministern med kopia till Sveriges kommuner och landsting som också kommer att läggas ut på hemsidan

Lever lyriken? Leve lyriken!
Efter årsmötet hade sällskapet arrangerat ett program under rubriken Lever lyriken? Leve Lyriken! En panel bestående av Kristina Hallind, lektor i svenska och sällskapets sekreterare, Susanna Hillbom, sjuksköterska, poet, vissångare och konferencière, ….Jenneman, gymnasist och poet, Gunilla Poppe, skådespelare och recitatris. Panelsamtalet leddes av sällskapets ordförande, Anna Wieslander.
Efter en inledande recitation bjöd paneldeltagarna på dels var sin vald favoritdikt, dels en egen dikt. Kristina Hallind berättade om sitt arbete med lyrik bland gymnasister, Susanna Hillbom om arbetet med Poetry slam. Bokhandlare Hans Karlsson deltog med bekymret att lyrik är en mycket liten och minskande del av en bokhandels försäljning. Som avslutning läste Gunilla Poppe Elsa Graves dikt Ha en bra dag!
Programmet ingick i firandet av Stadsbibliotekets 5-årsjubileum. Hela huset sjöd av aktiviteter. Sällskapets program var förlagt till bibliotekets kafé och var mycket välbesökt. Många hade kommit till kaféet för kaffe eller lunch, men verkade mer och mer engagerade av programmet.

Datum: 2011-04-16   Stadsbiblioteket i Halmstad kl 14

Lever lyriken? Leve lyriken!

Elsa Grave-sällskapets årsmöte äger rum på Stadsbiblioteket i Halmstad kl 14 den 16 april, den dag då man på biblioteket firar sitt femårsjubileum med en rad evenemang hela dagen.
Efter årsmötet samlas man till ett program om poesi med deltagande av Kristina Hallind, lektor i svenska, Susanna Hillbom, lyriker och estradör, Agnes Jenneman, gymnasist och Anna Wieslander, sällskapets ordförande, som leder samtalet om lyrikens situation idag. Klockan 15 i Bibliotekskaféet! Välkomna!

2012:

Datum: 2012-02-25  Årsmöte 2012 Hallands konstmuseums kafé, Halmstad kl 14

 

Årsmöte i Elsa Grave-sällskapet lördagen den 25 februari kl 14 i Hallands konstmuseums kafé. Efter gängse förhandlingar blir det filmförevisning och ett kort anförande av fil dr Inga-Lisa Petersson, som på Lunds Universitetsbibliotek ansvarar för Elsa Graves efterlämnade papper. Hon har också gett ut en bibliografi över Elsa Graves verk.

2011:

Datum: 2011-04-16  Rapport från Årsmötet Stadsbiblioteket i Halmstad kl 14

 

Elsa Grave-sällskapets årsmöte 2011 ägde rum på Halmstads stadsbibliotek den 16 april.
Vid årsmötet omvaldes Anna Wieslander som ordförande, Kristina Hallind och Lennart Lundborg valdes för två år som styrelsemedlemmar, medan Roland Andreasson och Brita Rönnbäck omvaldes för ett år. Gunilla Poppe och Inga-Lisa Pettersson omvaldes som revisorer och Stellan Haverling som revisorssuppleant. Som valberedning fortsätter Kathinka Lindhe. Valen följdes upp omedelbart med ett konstituerande sammanträde.

Vid mötet diskuterades bl a Per Gahrtons anförande vid Elsa-dagen 2010. Det återfinns på hans hemsida, och läggs nu ut på sällskapets hemsida.

Sten Jacobsson föreslog att sällskapet skulle yttra sig och ta avstånd från privatisering av folkbiblioteken. Resultatet av diskussionen har blivit ett brev till kulturministern med kopia till Sveriges kommuner och landsting som också kommer att läggas ut på hemsidan

Lever lyriken? Leve lyriken!
Efter årsmötet hade sällskapet arrangerat ett program under rubriken Lever lyriken? Leve Lyriken! En panel bestående av Kristina Hallind, lektor i svenska och sällskapets sekreterare, Susanna Hillbom, sjuksköterska, poet, vissångare och konferencière, ….Jenneman, gymnasist och poet, Gunilla Poppe, skådespelare och recitatris. Panelsamtalet leddes av sällskapets ordförande, Anna Wieslander.
Efter en inledande recitation bjöd paneldeltagarna på dels var sin vald favoritdikt, dels en egen dikt. Kristina Hallind berättade om sitt arbete med lyrik bland gymnasister, Susanna Hillbom om arbetet med Poetry slam. Bokhandlare Hans Karlsson deltog med bekymret att lyrik är en mycket liten och minskande del av en bokhandels försäljning. Som avslutning läste Gunilla Poppe Elsa Graves dikt Ha en bra dag!
Programmet ingick i firandet av Stadsbibliotekets 5-årsjubileum. Hela huset sjöd av aktiviteter. Sällskapets program var förlagt till bibliotekets kafé och var mycket välbesökt. Många hade kommit till kaféet för kaffe eller lunch, men verkade mer och mer engagerade av programmet.

Datum: 2011-04-16   Stadsbiblioteket i Halmstad kl 14

Lever lyriken? Leve lyriken!

Elsa Grave-sällskapets årsmöte äger rum på Stadsbiblioteket i Halmstad kl 14 den 16 april, den dag då man på biblioteket firar sitt femårsjubileum med en rad evenemang hela dagen.
Efter årsmötet samlas man till ett program om poesi med deltagande av Kristina Hallind, lektor i svenska, Susanna Hillbom, lyriker och estradör, Agnes Jenneman, gymnasist och Anna Wieslander, sällskapets ordförande, som leder samtalet om lyrikens situation idag. Klockan 15 i Bibliotekskaféet! Välkomna!

2010:

Datum: 2010-11-13 Stadsbiblioteket i Halmstad kl 14

Vid Elsa Grave-sällskapets höst-möte, Elsa-dagen, medverkade Per Gahrton, med ett anförande som han kallat Elsa Grave och det gröna tänkandet. Mötet var välbesökt och föredraget mycket uppskattat.

Datum: 2010-06-25   Lund

Pris för språkinsats

Lektor Kristina Hallind, sekreterare i Elsa Grave-sällskapet, uppmärksammas för sina insatser vid Katedralskolan i Lund. Hon har fått Svenska akademiens svensklärarpris på 50.000 kr. Detta tilldelas lärare som genom sin gärning stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen.

"Jag är så glad och tacksam", säger Kristina Hallind till Sydsvenskan.

Prissumman tänker hon använda till inköp av en skanner för att läsa in tidigare skönlitterära elevtexter, som fortfarande bara finns på papper.

Datum: 2010-02-13   Länsmuseet i Halmstad

Elsa Grave-sällskapet höll sitt årsmöte för 2010 den 13 februari i Länsmuseets lokaler i Halmstad.

Under de sedvanliga förhandlingarna omvaldes ordföranden Anna Wieslander. Övriga styrelsemedlemmar är Roland Andréasson, Kristina Hallind, Lennart Lundborg och Brita Rönnbäck.
Till revisorer omvaldes Gunilla Poppe och Inga-Lisa Petersson, med Stellan Haverling som ersättare.
Till valberedningen omvaldes Kathinka Lindhe och Ingvar Holm.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och 2009 års verksamhetsberättelse godkändes.

Den viktigaste händelsen under året torde vara att FD Inga-Lisa Peterssons bibliografi över Elsa Graves verk blivit klar. Den har sänts ut till sällskapets medlemmar. Sällskapet har låtit binda in ett antal exemplar och överlämnat dem till relevanta bibliotek.

Efter förhandlingarna, som skedde mot bakgrund av en storbild med Elsa Grave joggande ”i den springande solens dal” läste Kathinka Lindhe en artikel med samma namn från årsboken Halland vår bygd 1960. Lennart Lundborg som uppmärksammat artikeln berättade om sitt arbete som redaktör för årsboken, varefter Kenneth Wiland, medlem i Vapnö byalagsförening, berättade om sina möten med Elsa Grave i samband med Tiarpsloppet.

Huvudpunkten i programmet var att journalisten och författaren Anna-Pia Åhslund talade om tre kvinnliga halländska författare, med betoning på Elsa Grave, ur sin nyutkomna bok ”I författarens fotspår”, ackompanjerat av bilder från boken.

Efter programmet serverades kaffe och hemgjorda fastlagsbullar.

2009:

Datum: 2009-10-30 Tid: 18:00 Stadsbiblioteket i Halmstad

Höstprogram 30 oktober
Till Elsa Grave-sällskapets höstmöte, som lämpligt nog äger rum på Elsa-dagen den 30 oktober på Halmstads stadsbibliotek, kommer sällskapets sekreterare, Kristina Hallind, att berätta om sitt arbete med Elsa Graves diktning på Katedralskolan i Lund. Kristina har i sin undervisning i svenska på gymnasiet ofta haft Elsa Graves lyrik som tema. Två häften har skickats ut till sällskapets medlemmar med resultatet av detta arbete.

I det första hade elever valt bland några kortare dikter och skrivit om dem. Några elever i ”Litterär gestaltning” arbetade också med en av Elsa Graves tavlor – ”Bråk på sydländsk piazza”. Det blev ett tryck, ”Ekfraser; tretton texter till en tavla av Elsa Grave”. En ekfras är en speciell typ av text, där författaren utgår från en bild och tolkar den i ord.

En av Kristinas f d elever, Evelina Bramstång, som har en dikt med i det första häftet, har senare gjort sig känd som poet och fick 2007 Lilla Augustpriset. Hon medverkar också i programmet.

Välkomna den 30 oktober!

Datum: 2009-03-21 Tid: 14:00 Stadsbiblioteket i Halmstad

Årsmöte

2008:

Datum: 2008-03-01 Tid: Kulturhuset Åstorp

Årsmöte i Elsa Gravesällskapet hölls den 1 mars 2008 på kulturhuset i Åstorp. Det var i Åstorp sällskapet stiftades för tio år sedan, och i år skulle Elsa Grave ha fyllt 90 år, vilket högtidlighölls med att graven i Norra Vram blomstersmyckades. Till årsmötet kom Elsa Graves barndomsvän Uno Friberg från Ängelholm som skrivit ner sina minnen av Elsa som nu fogas till hemsidan.

Läs Uno Fribergs minnen av Elsa
 

2007:

Datum: 2007-11-12 Tid: 19:00 Plats:
Stadsbiblioteket i Halmstad

Måndag 12 november kl 19 Kura skymning på Stadsbiblioteket i Halmstad Anna Pia Åhslund: ”Modiga mamseller och fantastiska fruntimmer, starka kvinnor i Halmstads historia från 1600-talet fram till vår tid”. (En av de kvinnor Anna Pia tar upp är Elsa Grave)

Se Tidningsurklipp om mötet

Datum: 2007-11-12 Tid: 19:00 Plats:
Stadsbiblioteket i Halmstad

Måndag 26 november kl 18.30 Elsa-rummet på Stadsbiblioteket i Halmstad Angelica Ahlefeldt-Laurvig (Elsa Graves yngsta dotter) berättar och presenterar sitt dramapoetiska verk ”Samtal i äppelträdets skugga”. Elsa Grave-sällskapet arrangerar i samarbete med Stadsbiblioteket

2006:

Datum: 2006-04-22 Tid: Plats:
Stadsbiblioteket i Halmstad

Elsa-Gravesällskapet passade på att hålla årsmöte i samband med att Halmstads nya Stadsbibliotek invigdes den 22 april 2006. Sammankomsten hölls naturligtvis i Elsa Grave-salen (var annars?), och där återinvigdes samtidigt den bronsskulptur som den polske konstprofessorn Alfred Jeison gjorde av författarinnan 1970. Konstverket har tidigare varit placerat på pensionärshemmet Pihlgården, vars representant var närvarande vid återinvigningen.


Elsa Grave-sällskapets ordförande Ingvar Holm förrättade återinvigningen och ledde årsmötesförhandlingarna. Han avtackades för sina insatser, eftersom han nu lämnade ordförandeposten och efterträddes av Anna Wieslander. I styrelsen omvaldes på två år Kristina Hallind och Gunilla Nolin samt nyvaldes Lennart Lundborg. Kvarstående är Roland Andréasson och Brita Rönnbäck samt revisorer Ingrid Johnsson och Monica Lundgren.

Webbmaster:
Karin Wieslander
Elsa Grave-sällskapet
Kontakta Elsa Grave-sällskapet